Kraków 2013

Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm)

Rozdział 1

Jeżeli w Statucie jest mowa:
-o Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
-o Przedszkolu, należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Krakowie

§1

1. Przedszkole mieści się w Krakowie na Os. Bohaterów Września 3A
2. Organem prowadzącym jest Katarzyna Budzeniusz
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
4. Sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami jest Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego sprawujący jednocześnie funkcję nauczyciela

§2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Niniejszego Statutu

§3

1. Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego. Organ prowadzący ustala co roku w arkuszu organizacyjnym przerwy w pracy przedszkola.
2. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 (z możliwością przedłużenia do 18.00)
3. Przewiduje się trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
4. Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola

§1

Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

§2

Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
3) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
8) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
9) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10) wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne;
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

§ 3

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
1. Nauczyciele mają możliwość realizacji programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych oraz bezpiecznych eksperymentów dydaktycznych
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

§ 4

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności:
1. zapewnia bezpośrednio stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i Ppoż.;
4. współpracuje z psychologiem i logopedą zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

§ 5

Przedszkole stara się wspomagać rodzinę w procesie wychowawczym poprzez:
1. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
2. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i nauczaniu dziecka;
3. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4. wspieranie dziecka uzdolnionego.

§ 6

W przedszkolu każdy oddział powierzony jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli.
1. W grupie dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc wychowawcy, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
2. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie Przedszkola oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (np. wyjścia i wycieczki).
3. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem ds. zarządzania i Dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego.
4. Udział dzieci w wyjazdach poza teren przedszkola lub wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.
5. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

§7

1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor niezwłocznie informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązanie do natychmiastowego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§8

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
2. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę, Nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
3. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.
4. Szczegółowe postępowanie określa Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dziecka z Przedszkola.

Rozdział 3. Organy przedszkola

§1

Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor ds. zarządzania i administracji
2. Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego-nauczyciel

§2

1. Dyrektor ds. zarządzania i administracji kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz; jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
2. Dyrektor ds. zarządzania zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
3. Zadania Dyrektora ds. zarządzania są następujące:
1). Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2). Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
3). Zarządzanie majątkiem przedszkola;
4). Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola;
5). Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6). Dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
7). Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, BHP i Ppoż.;
8). Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
9). Zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi) o świadczenie usług Przedszkola.
4. Zadania Dyrektora ds. Nadzoru pedagogicznego są następujące:
1). Prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola;
2). Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3). Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne;
4). Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;
5). Wspomaganie nauczycieli w osiągnięciu wysokiej jakości pracy;
6). Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli;
7). Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, awansu nauczycieli oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
8). Opracowanie i przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola oraz przedstawienie go  organowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
9). Opracowanie rocznego planu pracy;
10). Powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6-letnie uczęszczające do Przedszkola, o spełnieniu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki szkolnej.
5. Zadania realizowane wspólnie przez Dyrektora ds. zarządzania i Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego:
1). Kierowanie polityką kadrową, decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników przedszkola;
2). Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3). Opiniowanie i organizowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4). Podejmowanie decyzji o przesunięciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;
5). Opracowanie i przygotowanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ;
6). Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
7). Opracowanie regulaminów o charakterze wewnętrznym.

§3

1. Koordynatorem poszczególnych organów jest Dyrektor ds. zarządzania, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor ds. zarządzania uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
3. Sprawy nierozstrzygnięte przez organ prowadzący rozwiązuje się na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 4. Organizacja przedszkola

§1

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekroczyć 20, jednak może być zwiększona do 25 według potrzeb środowiska lokalnego.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany do dnia 30 kwietnia danego roku przez Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego.
4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1). Czas pracy poszczególnych oddziałów;
2). Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3). Ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały.
5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora ds. zarządzania i Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7. W szczególnych przypadkach może ulec zmianie organizacja dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§2

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Do przedszkola może uczęszczać nie więcej niż 48 dzieci, zgrupowanych w 2 oddziałach.
Liczba dzieci w oddziale i liczba oddziałów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb organizacyjnych, możliwości lokalowych przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego.
3. Dzieci 5 letnie odbywają w Przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§3

1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1). Z dziećmi 2,5-4 letnimi około 15 minut;
2). Z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut.
2. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych opłacanych w ramach czesnego, wyszczególnionych w umowie zawieranej z rodzicami.
3. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach płatnych dodatkowo, organizowanych przez przedszkole w danym roku szkolnym.
4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
6. W okresie ferii i wakacji szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
7. W okresie ferii i wakacji szkolnych Przedszkole nie realizuje zadań określonych przez podstawę programową, organizuje więcej form rekreacyjno-wypoczynkowych.
8. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

§4

1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1). 2 sale zajęć stałego pobytu
2). 2 łazienki dla dzieci
3). 1 łazienkę dla personelu
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z dobrze wyposażonego placu zabaw, do którego dzieci idą chodnikiem bez konieczności przechodzenia prze ulicę.
3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na zewnątrz.
4. Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Przedszkolem reprezentowanym przez Dyrektora ds. zarządzania.
5. W skład czesnego nie wchodzi opłata za wyżywienie. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący Przedszkole. Opłata za wyżywienie obliczana jest na podstawie dziennej stawki żywieniowej, wynikającej z umowy z firmą cateringową świadczącą usługi żywienia dzieci w Przedszkolu.
6. Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice z góry w terminie nie później niż do 5-ego każdego miesiąca.
7. Opłaty związane z wyżywieniem wnoszone są z dołu do 5 każdego miesiąca, jako ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka.
8. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności nastąpiło najpóźniej w pierwszy dzień obecności dziecka w przedszkolu do godz. 8:30.
9. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę, ustaloną na podstawie umowy z firmą cateringową świadczącą usługi żywienia dzieci w Przedszkolu.

Rozdział 5. Rekrutacja do Przedszkola

§1

1. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Dzieci, które nie dostały się do Przedszkola z powodu braku miejsc, na życzenie rodziców mogą być wpisane na listę rezerwową. W przypadku wypisania na wniosek rodziców dziecka z Przedszkola lub skreślenia dziecka z listy przedszkolaków, na jego miejsce może być przyjęte dziecko z listy rezerwowej.
3. Dzieci niepełnosprawne (z orzeczeniami) przyjmowane są do Przedszkola pod warunkiem, że w orzeczeniu jest mowa o przedszkolu ogólnodostępnym i orzeczona dysfunkcja nie zakłóci pracy Przedszkola.

Rozdział 6. Wychowankowie Przedszkola

§1

Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno -opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3. Poszanowania godności osobistej;
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań;
5. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych;
7. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
8. Opieki i ochrony;
9. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
10. Akceptacji jego osoby;
11. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

§2

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:
1. Szanowanie odrębności każdego kolegi;
2. Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
3. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
4. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych;
5. Przestrzeganie zasad higieny osobistej;
6. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
7. Pomaganie słabszym kolegom;
8. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno.

§3

Dyrektor ds. zarządzania może skreślić dziecko uczęszczające do Przedszkola w przypadku:
1. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
2. W przypadku zaburzeń rozwojowych stwierdzonych przez psychologa które nie kwalifikują dziecka do życia w grupie rówieśniczej;
3. Nie usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej jeden miesiąc;
4. Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego lub niezapłacenia czesnego do 5 danego miesiąca;
5. Nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu.
Od pisemnej decyzji o skreśleniu z listy wychowanków rodzicom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Przedszkole.

Rozdział 7. Prawa i obowiązki Rodziców

§1

Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola;
4. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne;
5. Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców;
6. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola;
7. Współuczestniczeniu w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.

§2

Obowiązkiem rodziców jest:
1. Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnienie na piśmie przez nich osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu Cywilnego osoby powyżej 14 lat).
3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka oraz o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych.
4. Udzielenie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo.
5. Przestrzeganie ustaleń statutu przedszkola i rozkładu dnia (w tym przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola).
6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
7. Niespełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 6 podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 6 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
9. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.

§3

1. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu spotkań dla każdej z grup przedszkolnych.
2. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:
1). zebrania grupowe;
2). konsultacje indywidualne;
3). imprezy okolicznościowe;
4). kącik dla rodziców;
5). zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne.

Rozdział 8. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§1

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
3. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1). Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2). Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3). Włączenia ich w działalność Przedszkola.
6. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym planowaną naukę dziecka w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
7. Zakres zadań nauczycieli ustalają co roku dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego i dyrektor ds. zarządzania.

§2

Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
1. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;
2. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3. pracownicy administracji i obsługi współdziałają z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
4. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustalają wspólnie dyrektor ds. zarządzania i administracji wraz z dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§1

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1). wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
2). udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora ds. zarządzania i administracji lub dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego.

§2

1.Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina
Katarzyna Budzeniusz
Os. Bohaterów Września 3A 31-620 Kraków
NIP: 817 175 62 98

§3

1.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
2.Źródła finansowania:
1). Czesne (opłaty miesięczne wnoszone przez rodziców)
2). Dotacje z budżetu Gminy Kraków (zgodnie z odrębnymi przepisami)

§4

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§5

Wszystkie sprawy nieregulowane niniejszym statutem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy.

§6

Organ prowadzący przedszkole wprowadza jednolity tekst statutu.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Krakowa.