[UA]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР дітей, для людей які виїхали з України через війну в рамках проєкту «Краків Разом – Дитячий садок» (далі проєкт)

Ми пропонуємо безкоштовні місця в дитячих садках завдяки акції «Краків Разом – Доступ до дошкільної освіти для дітей осіб, які втікають від війни в Україні».

Ми раді повідомити, що наш дитячий садок увійшов до групи відібраних закладів, які відповідають усім умовам допуску до проєкту.

Ми пропонуємо 10 місць для дітей, які поїхали від війни в Україні, на період до 30 червня 2023 року. Набір буде здійснюватися за критерієм черговості подання заяв, після виконання основної умови, тобто проєкт стосується лише дітей біженців, які виїхали з України через війну.

Дофінансування покриває: оплату на побут і навчання в садку – 750 злотих, а також оплату за харчування в сумі 14,5 злотих за день (до 1000 злотих разом).

Батьківська доплата: якщо вищеописана сума перевищить 1000 злотих, різницю повинні оплатити батьки; батьки також зобов’язані до оплати за додаткові заняття та екскурсії, в яких дитина братиме участь.

Ми також ведемо резервний список, на випадок вакантних місць або коштів, що залишаються в проєкті, до якого буде включено 20 дітей, але ми допускаємо збільшення цієї кількості або оголошення повторного набору, якщо це буде необхідно .

Запрошуємо батьків скористатися підтримкою #KrakówTogether, надіславши заявку у формі електронного листа на адресу: bajkowa.kraina@vp.pl або по телефону на номер 608 301 572. Набір потриває до повного заповнення групи. Ми будемо інформувати вас про дітей, які пройшли кваліфікацію для участі в проєкті та включені до резервного списку.
Про призупинення набору ми також повідомимо на нашому сайті.
Перевага надається дітям у віці 5-6 років, тому що саме в цій віковій групі маємо найбільше вільних місць. Просимо ознайомитись з пропозицією дитсадка на нашій сторінці http://mistrzejowice.bajkowa-kraina.pl

Проєкт діє до кінця червня!

Проєкт «Краків Разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Запрошуємо на всі заходи програми «Краків Разом»:
https://ib-polska.pl/unicef/

Усі дитсадки-учасники проєкту доступні за цією адресою:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

Запрошуємо вас взяти участь у програмі, а також слідкувати за новинами на нашій сторінці у фейсбуці, а також на сторінках дитячих садочків та закладів, які беруть участь у проекті #КраківРазом!
Разом ми зможемо більше!

[PL]

INFORMACJA O REKRUTACJI dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu Kraków Wspólnie – Przedszkola (dalej projekt)

Oferujemy darmowe miejsca w przedszkolu dzięki działaniu “Kraków Wspólnie – Dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”.

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w grupie wybranych placówek spełniających wszystkie warunki przyjęcia do przedmiotowego projektu.

Oferujemy 10 miejsc dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na okres do dnia 30.06.2023 r. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, po spełnieniu warunku podstawowego tj. projekt dotyczy tylko dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Dofinansowanie pokrywa: czesne w wysokości 750 zł oraz wyżywienie w kwocie 14,5 zł za dzień do kwoty 1000 zł łącznie.
Dopłata rodziców: jeśli kwota wyżej wymienionych świadczeń przekroczy 1000 zł różnicę pokrywa rodzic, rodzic również jest zobowiązany pokryć opłaty wynikające z opłat za zajęcia dodatkowe i wycieczki, w których dziecko będzie uczestniczyło.

Prowadzimy również listę rezerwową, w przypadku zwalniania się miejsc lub pozostania środków w projekcie, na którą zostanie zapisanych 20 dzieci, przy czym dopuszczamy zwiększenie tej liczby lub ogłoszenie ponownej rekrutacji, o ile zajdzie taka potrzeba.

Zapraszamy rodziców do skorzystania ze wsparcia #KrakówWspólnie poprzez przesłanie zgłoszenia w formie e -mail na adres: bajkowa.kraina@vp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 608 301 572. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
Na bieżąco będziemy informować o dzieciach, które zostały zakwalifikowane do projektu oraz zapisane na listę rezerwową.
Również poinformujemy na naszej stronie www o wstrzymaniu naboru.

Preferowany wiek dzieci 5-6 lat, w tej grupie wiekowej mamy najwięcej miejsc wolnych.
Proszę zapoznać się z oferta przedszkola na naszej stronie http://mistrzejowice.bajkowa-kraina.pl/

Projekt trwa do końca czerwca!

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zapraszamy do wszystkich działań w ramach programu Kraków Wspólnie:
https://ib-polska.pl/unicef/

Pod tym adresem są wszystkie przedszkola, które biorą udział w projekcie:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

Zapraszamy do skorzystania z programu, zaobserwowania profili Fundacji, innych przedszkoli i instytucji, które biorą udział w projekcie #KrakówWspólnie!
Razem możemy więcej!

[ENG]
INFORMATION ON RECRUITMENT of children of people fleeing the war in Ukraine as part of the Krakow Together – Kindergartens project (from now on referred to as the project)

We offer free places in kindergarten thanks to the action „Krakow Together – Access to preschool education for children of people fleeing the war in Ukraine”.

We are pleased to announce that our kindergarten was included in the group of selected institutions that meet all the conditions for admission to the project.

We offer 10 places for children of people fleeing the war in Ukraine until June 30, 2023. Recruitment will be based on the order of applications criterion after meeting the primary condition, i.e. the project applies only to children of refugees before the war in Ukraine.

The co-financing covers: tuition in the amount of PLN 750 and meals in the amount of PLN 14,50 per day in the total amount not exceeding PLN 1000 per month.

Parental surcharge: if the total amount of the above- mentioned benefits is higher, the parents cover the differences. The parents cover also the due concerning the extra activities or school trip.

We also keep a reserve list in the event of vacancies or funds remaining in the project, for which 20 children will be saved, but we allow an increase in this number or an announcement of re-recruitment, if necessary.

We invite parents to take advantage of the #Kraków Together support by sending an application in the form of e-mail : bajkowa.kraina@vp.pl or phone contact: + 48 608 301 572.
We will inform you about children who have qualified for the project and are placed on the reserve list.
We will also inform on our website about the suspension of the recruitment.

Prefered age of childern is 5-6 years.
Please refer to the kindergarten offer presented on our website: http://mistrzejowice.bajkowa-kraina.pl

The project runs until the end of June!

The Internationaler Bund Polska Foundation organizes the Krakow Together project in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, financed by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

We invite you to all activities under the Krakow Together program:
https://ib-polska.pl/unicef/

All the kindergartens participating in the project are available at this address:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

We invite you to take advantage of the program, and observe the profiles of the Foundation, and other kindergartens and institutions that participate in the # KrakowTogether project!
Together we can do more!